Đọc - Hiểu Tiếng Đức

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức B1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức B2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài