Từ Vựng Tiếng Pháp

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Pháp A1 Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp A2 (có đáp án) hỗ trợ các bạn luyện tập và trau dồi từ vựng trong kì thi Tiếng Pháp DELF cấp độ A2.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Pháp B1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn luyện tập và trau dồi từ vựng trong kì thi Tiếng Pháp DELF cấp độ B1.

Bắt đầu làm bài

Ngữ Pháp Tiếng Pháp

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi Tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Pháp A2 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi Tiếng Pháp A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Pháp B1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi Tiếng Pháp B1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Nghe - Hiểu Tiếng Pháp

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ A2. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi nghe của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ B1. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi nghe của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài

Đọc - Hiểu Tiếng Pháp

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Pháp A1 (có đáp án) hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kỳ thi tiếng Pháp A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp A2 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ A2. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi đọc của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án)

Test Đọc - Hiểu Tiếng Pháp B1 (có đáp án) được trích từ một bài thi mẫu DELF cấp độ B1. Đây là bài test giúp các bạn làm quen với hình thức thi đọc của tiếng Pháp.

Bắt đầu làm bài