Vật lý lớp 10

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 1: Chuyển động cơ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 2: Chuyển động thẳng đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 5: Chuyển động tròn đều. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 6: Tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P1)

Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P1)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P2)

Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P2)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P3)

Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P3)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P4)

Trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P4)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 10 chương 1: Động học chất điểm (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10 BÀI 7

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10 BÀI 7

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí có đáp án

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9

Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 10 bài 9: Tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân bằng của chất điểm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay