Vật lý lớp 11

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 4: Công của lực điện . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: Tụ điện (P1)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: Tụ điện (P1)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: TỤ điện (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: Tụ điện (P2)

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: Tụ điện (P2)

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 6: TỤ điện (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 11 Bài tập cuối chương I

Trắc nghiệm vật lý 11 Bài tập cuối chương I

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 Bài tập cuối chương I. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 11 chương 1: Điện tích, điện trường (P1)

Trắc nghiệm vật lí 11 chương 1: Điện tích, điện trường (P1)

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 11 chương 1: Điện tích, điện trường (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay