Vật lý lớp 8

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Chuyển động cơ học Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 8 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Vận tốc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 3

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 3

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 4

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 vật lí 8: Biểu diễn lực Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 5

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5 vật lí 8: Sự cân bằng lực Quán tính Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 6

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 8 bài 7

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 7

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7 vật lí 8: Áp suất Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 8 bài 8

Trắc nghiệm vật lý 8 bài 8

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8 vật lí 8: Áp suất chất lỏng Bình thông nhau Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 9

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 9

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 vật lí 8: Áp suất khí quyển Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 10

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 10

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10 vật lí 8: Lực đẩy Ác si mét Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 Bài 12

Trắc nghiệm vật lí 8 Bài 12

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12 vật lí 8: Sự nổi Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lí 8 bài 13

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 13

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13 vật lí 8: Công cơ học Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay