Vật lý lớp 9

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - định luật Ôm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 5: Đoạn mạch song song. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 8

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 8

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 9

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 9

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 10

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 10

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 11

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 11

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 12

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 12

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 12: Công suất điện. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay
Trắc nghiệm vật lý 9 bài 13

Trắc nghiệm vật lý 9 bài 13

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 13: Điện năng - Công của dòng điện. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Kiểm tra ngay