Từ Vựng Tiếng Đức

Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập từ vựng Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Bài tập từ vựng Tiếng Đức A2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Đức A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Bài tập Từ Vựng Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Bài tập từ vựng Tiếng Đức B1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức từ vựng trong kì thi Tiếng Đức B1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Ngữ Pháp Tiếng Đức

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Đức A2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi tiếng Đức A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Đức B1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi tiếng Đức B1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Bài tập Ngữ pháp Tiếng Đức B2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện tập và trau dồi kiến thức ngữ pháp trong kì thi tiếng Đức B2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Nghe - Hiểu Tiếng Đức

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test nghe - hiểu Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test nghe - hiểu Tiếng Đức A2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Đức A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test nghe - hiểu Tiếng Đức B1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Đức B1 Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test Nghe - Hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test nghe - hiểu Tiếng Đức B2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện nghe và nâng cao kỹ năng nghe trong kì thi tiếng Đức B2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Đọc - Hiểu Tiếng Đức

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức A1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức A2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức A2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B1 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức B1. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài
Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 (có đáp án)

Test Đọc - hiểu Tiếng Đức B2 hỗ trợ các bạn học sinh luyện đọc và nâng cao kỹ năng đọc trong kì thi tiếng Đức B2. Học sinh hoàn thành bài tập trước khi hết thời gian. Sau đó, học sinh so sánh kết quả làm bài với đáp án.

Bắt đầu làm bài

Học Tiếng Đức qua Video

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren

(có đáp án + transcript) Bạn đang tìm video để khiến việc học tiếng Đức trở nên thú vị hơn? Video về Rembrandt, một họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan có thể khiến buổi học tiếng Đức của bạn hứng thú hơn. Xem và lắng nghe thật kỹ video về họa sĩ nổi tiếng Rembrandt. Sau đó hoàn thành các bài tập.

Bắt đầu làm bài